1.Wstęp

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki i Postanowienia.
Po zakończeniu procesu rejestracji, Spółka przyznaje użytkownikom pełny dostęp do https://pracabezbarier.eu (“Strona Internetowa”) w celu ułatwienia procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia wszelkich innych specjalistycznych usług, z jakich użytkownik zdecydował się skorzystać.

1.2. Proszę pamiętać, że niniejsze Warunki i Postanowienia obowiązują również wtedy, gdy użytkownik zrezygnował z rejestracji i przyznano mu wyłącznie ograniczony dostęp do Strony Internetowej.

1.3. Należy mieć na uwadze, że niniejsze Warunki i Postanowienia mogą być aktualizowane od czasu do czasu, a użytkownicy będą zobowiązani do ich zaakceptowania przy kolejnym logowaniu lub aktualizowaniu CV / profilu kandydata na stronie internetowej.

2. Zabezpieczenie oraz korzystanie z nazwy użytkownika i hasła

2.1. W celu zarejestrowania się na Stronie Internetowej, konieczne jest stworzenie nazwy użytkownika oraz hasła, które będą używane do logowania się w serwisie.

2.2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie i ochronę nazwy użytkownika oraz hasła, a Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieuprawnione lub niewłaściwe użytkowanie lub ujawnienie takich danych.

2.3. W przypadku zaistnienia uzasadnionej obawy, że nazwa użytkownika oraz hasło zostały w jakikolwiek sposób ujawnione, użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniego linku udostępnionego na Stronie Internetowej w celu zresetowania danych logowania.

3. Zasady regulujące używanie Stron Internetowych

3.1. Strony Internetowe nie mogą być używane do udostępniania materiału, który; według najlepszej wiedzy jest fałszywy, niedokładny lub w inny sposób wprowadza w błąd, narusza prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, jest obraźliwy, zawiera groźby, jest obsceniczny lub w inny sposób może być racjonalnie interpretowany, jako obraźliwy dla firm lub osób trzecich, może być uznany za oszczerczy w odpowiednich jurysdykcjach, podburza do przemocy lub innych działań przestępczych lub stanowi podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej, infekuje Strony Internetowe wirusami, malware, bloatware lub innego rodzaju oprogramowaniami, które uniemożliwiają skuteczne działanie Strony Internetowej lub zmieniają jej zawartość na niedozwoloną na mocy niniejszych Warunków i Postanowień, wymaga licencji lub innego formalnego potwierdzenia zezwalającego na publikację, a takie zezwolenie nie zostało udzielone.

3.2. Spółka ma wyłączne prawo do decydowania czy opublikowany materiał jest zgodny z powyższymi zasadami. W przypadku, gdy Spółka uzna materiał za niegodny, jest ona uprawniona, bez wcześniejszego uprzedzenia, do uniemożliwienia użytkownikowi naruszającemu zasady dalszego korzystania ze Strony Internetowej lub wyrejestrowania takiego użytkownika, jak również do usunięcia wszelkich materiałów niespełniających wymagań. W takim przypadku, Spółka nie ma obowiązku informowania o podstawie podjętych przez nią działań.

3.3. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, Spółka lub Spółki zobowiązane są do pełnej współpracy z organami ścigania i innymi organami w celu ujawnienia lub udzielenia pomocy przy zidentyfikowaniu każdej osoby, która narusza powyższe warunki.

4. Prawa Własności Intelektualnej

4.1. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do zawartości Strony Internetowej są własnością Spółki, Spółek lub ich licencjodawców.

4.2. Użytkownikom zabrania się pobierania lub w inny sposób kopiowania jakichkolwiek treści chyba, że służą one wyłącznie do własnego użytku lub w szczególnych okolicznościach umożliwiono ich pobieranie, z zastrzeżeniem, że użytkownicy są nadal zobowiązani do przestrzegania obowiązujących praw autorskich i / lub praw własności intelektualnej.

4.3. Użytkownikom zabrania się jakichkolwiek prób modyfikowania, rozszyfrowywania lub w inny sposób manipulowania jakimkolwiek oprogramowaniem, kodowaniem lub innymi informacjami zawartymi na Stronach Internetowych.

5. Dostępność i zmiany na Stronach Internetowych

5.2. Dokładamy wszelkich starań, aby Strony Internetowe funkcjonowały prawidłowo przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu. Jednak od czasu do czasu mogą nastąpić przerwy techniczne w celach konserwacyjnych i naprawczych lub z powodu problemów technicznych. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju niedostępność serwisu.

5.3. Strony Internetowe, ich właściwości i / lub zawartość mogą zostać zmienione, zawieszone lub zamknięte w dowolnej chwili.

6. Linki do innych stron internetowych

6.1. W celu poprawy usług świadczonych na Stronach Internetowych, udostępniamy linki do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, a użytkownik wchodzi na takie strony na własne ryzyko.

6.2. Aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zapewnić lepszą obsługę rekrutacyjną, Spółka może zbierać informacje statystyczne dotyczące użytkowników odwiedzających Strony Internetowe, a informacje te mogą zostać udostępnione wybranym osobom trzecim. Informacje statystyczne obejmują dane podane przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że imiona, nazwiska lub inne ważne dane nie zostaną ujawnione. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

7. Rozwiązanie

7.1. Spółki i osoby prywatne mogą odmówić dostępu lub wyrejestrować użytkownika ze Strony Internetowej w dowolnym momencie według ich uznania i bez konieczności złożenia wyjaśnień.

8. Oświadczenia i gwarancje.

8.1. Spółka nie gwarantuje sukcesu w znalezieniu pracy lub jakiegokolwiek zainteresowania ze strony klientów.

8.2. Spółka w żaden sposób nie gwarantuje warunków zatrudnienia, które mogą być oferowane przez klienta.

8.3. Spółka nie może udzielić gwarancji, że klienci będą bezpiecznie przechowywać dane osobowe kandydatów. Jednakże, Spółka dołoży wszelkich starań, aby taka poufność była zachowana.

8.4. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje, w tym informacje na temat rekrutacji i płac, znajdujące się na Stronie Internetowej były dokładne i zgodne z prawdą. Jednakże, Spółka nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do takich informacji, a wszystkie takie gwarancje i oświadczenia, wyraźne lub dorozumiane, są wykluczone. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkie pośrednie lub wtórne straty, które mogą powstać w wyniku działania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu wykorzystującego takie informacje, z wyjątkiem zobowiązań, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

9. Zrzeczenie się odpowiedzialności kandydata

9.1. Kandydat :

9.1.1. zgadza się z warunkami i zasadami regulującymi korzystanie ze Stron Internetowych Spółki.

9.1.2. akceptuje prawo Spółki do zawieszenia lub wyrejestrowanie kandydata, jeśli nie spełnia on wymagań.

9.1.3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka, poszukując odpowiedniego zatrudnienia dla kandydata, nie może zagwarantować, że klienci będą zainteresowani zatrudnieniem, przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej lub podpisaniem umowy o pracę z kandydatem, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki w związku ze stratą lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju, do których może dojść w związku z powyższym.

9.1.3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do długości lub warunków jakiegokolwiek zatrudnienia znalezionego dzięki skorzystaniu ze Strony Internetowej i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki w związku ze stratą lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju, do których może dojść w związku z powyższym.

9.1.4. zgadza się, aby w celu ułatwienia procesu rekrutacji, Spółka mogła, według własnego uznania, wysyłać dane kandydata do klientów oraz by mogły wyświetlać niektóre lub wszystkie dane kandydata na Stronach Internetowych.

9.1.5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie może udzielić gwarancji, że klienci będą bezpiecznie przechowywać dane osobowe kandydatów.

9.1.6. akceptuje fakt, że obecny pracodawca może mieć dostęp do klientów za pośrednictwem innych kanałów oraz na Stronach Internetowych i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki w związku ze stratą lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju, do których może dojść w związku z powyższym.

9.1.7. W pełni zwolni Spółkę z odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich kosztów, roszczeń, zobowiązań, strat, lub postępowań wynikających z niewłaściwego użycia Strony Internetowej przez kandydata.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności klienta

10.1. Klient:

10.1.1. zgadza się z warunkami i zasadami regulującymi korzystanie ze Stron Internetowych Spółek.

10.1.2. akceptuje prawo Spółki do zawieszenia lub wyrejestrowanie, jeśli nie spełnia on wymagań.

10.1.3. wyraża zgodę na bezpieczne i poufne przechowywanie wszystkich danych, jakie otrzymał od Spółki za pośrednictwem Strony Internetowej.

10.1.4. wyraża zgodę, że nie będzie wykorzystywał danych osobowych kandydatów, jakie otrzymał od Spółki za pośrednictwem Strony Internetowej do celów innych niż do rekrutacji kandydatów i uzupełnienia wakatów.

10.1.5. wyraża zgodę na nieudostępnianie, w jakikolwiek sposób, informacji dotyczących kandydata osobom trzecim chyba, że kandydat wyraził zgodę na takie działanie.

10.1.6. w pełni zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

11. Standardowe warunki handlowe dla klientów

11.1. W przypadku, gdy Spółka zapewnia kandydatowi zatrudnienie jakiegokolwiek rodzaju u klienta, to Standardowe Warunki Handlowe mają zastosowanie Niniejsze Standardowe Warunki Handlowe są dostarczane bezpośrednio do klienta przed przedstawieniem jakiegokolwiek kandydata.

12. Rozdzielność postanowień

12.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków są uznane za prawnie nieważne, to nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostają w pełnej mocy.

13. Obowiązujące prawo

13.1. Niniejsze warunki są regulowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.