Polityka przetwarzania i ochrony danych

Polityka przetwarzania i ochrony danych, określa w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane i przechowywane. Przesyłając dane osobowe do Spółki, Kandydaci wyrażają zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Praca Bez Barier Sp. z o.o Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Podstawą prawną. Praca Bez Barier Sp. z o.o jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych 2016/679/WE (dalej: RODO). W ramach realizacji procesu rekrutacyjnego dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie do Kandydata ofert pracy odpowiadających jego kwalifikacjom. Podstawę stanowi tu prawnie uzasadniony interes administratora – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych Kandydata w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udział w przyszłych rekrutacjach jest również uzależniony od wyrażonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane do innych podmiotów zależnych w celu wsparcia procesu rekrutacji, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Praca Bez Barier Sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem jest wykorzystanie środków i zasobów tych podmiotów w celu usprawnienia i przyspieszenia rekrutacji.

Dane osobowe są gromadzone w celu ułatwienia skutecznego procesu rekrutacji dla kandydatów i klientów, pomagają one ocenić umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i odpowiedniość do pełnienia obowiązków na zarówno obecnych jak i przyszłych stanowiskach, które mogą być interesujące dla kandydatów.

Spółka może przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z kandydatem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji i poinformowania o odpowiednich możliwościach pracy lub w celu przekazania innych informacji marketingowych. Jeśli użytkownik nie chce bezpośrednio otrzymywać informacji marketingowych, proszony jest o skontaktowanie się ze Spółką drogą mailową pod następującym adresem: rekrutacja@pracadlagluchych.org

Jeżeli kandydat został zatrudniony za pośrednictwem Spółki u klienta, to wyraża on zgodę na to by klient przekazywał Spółce odpowiednie informacje dotyczące jego wynagrodzenia. Informacje takie służą wyłącznie do celów obliczenia wynagrodzenia należnego za świadczone usługi.

Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane pracownikom i / lub klientom Spółek w innych krajach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Unii Europejskiej. We wszystkich przypadkach, Spółka powinna zagwarantować, że dane osobowe kandydata będą w pełni chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku nabycia lub zbycia firmy lub aktywów, Spółka może ujawnić dane osobowe użytkowników osobom trzecim, które są potencjalni nabywcami lub sprzedawcami takich firm lub aktywów. Jeżeli Spółka lub jej aktywa są sprzedawane osobom trzecim, to dane osobowe użytkowników zostaną przekazane w ramach transakcji. Jednakże, Spółka zobowiązana jest do zapewnienia, że prywatność danych osobowych użytkowników będzie chroniona na bieżąco.

Jeżeli Spółka zostanie zobowiązana przez władze w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taki wymóg jest zgodny z przepisami prawa lub innego procesu prawnego, to dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione takim organom.

Kandydat:

Jest uprawniony do otrzymywania aktualnych informacji na temat statusu lub treści swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Ma prawo żądać, aby Spółka całkowicie usunęła jego dane osobowe w dowolnym momencie.

W celu aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, kandydat powinien skontaktować się ze Spółką drogą mailową pod adresem: rekrutacja@pracadlagluchych.org lub dokonać aktualizacji danych samodzielnie, korzystając z funkcjonalności konta użytkownika na stronie https://pracabezbarier.eu/

Spółka może skontaktować się z kandydatami z prośbą o aktualizację ich danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które albo należą do Spółki lub do zakontraktowanego dostawcy usług internetowych.

W przypadku sprzedaży, fuzji lub likwidacji, Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, osobom trzecim, pod warunkiem, że taka osoba trzecia zobowiąże się do przechowywania przekazanych danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana od czasu do czasu.